Sneak preview plannen Noordoosthoek

Sneak preview plannen Noordoosthoek

De Groote Wielen blijft groeien. Plannen om van de bijna 100 hectare weilanden aan de noordoostkant een nieuwe buurt met 2.300 tot 3.000 woningen te maken worden steeds concreter. Projectmanager Iwan de Vries van de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft een sneak preview van de toekomstige wijk, het terrein dat nu toepasselijk nog Noordoosthoek heet.

Dit laatste deel van De Groote Wielen wordt vanaf 2024 ontwikkeld. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil voortborduren op de successen van de voorgaande buurten en ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, gezondheid en mobiliteit.

Niemandsland
Iwan: “Het gebied bestaat nu vooral uit grasland. Een typisch grootschalig Nederlands poldergebied dat na de Tweede Wereldoorlog strak en rationeel verkaveld is. Daarvoor had het gebied een kleinschaligere verkaveling met veel slootjes. Dat zie je op de historische kaarten goed terug. Deze historische verkaveling gebruiken de stedenbouwkundigen als inspiratie om het plangebied uit te werken.”

In samenspraak
De Noordoosthoek wordt ingericht als rustige, groene en duurzame woonwijk. Het deelgebied was al bij de eerste ontwikkeling van De Groote Wielen bestemd voor woningbouw. “Het is belangrijk om de omwonenden te betrekken in de plannen. Daarvoor zijn drie dialoogbijeenkomsten georganiseerd waar ook marktpartijen en belangenorganisaties bij aanwezig waren. Een wens van de omgeving springt eruit: omwonenden willen graag mogelijkheden om te wandelen rondom de plas. We gaan in de Noordoosthoek een omgeving creëren die uitnodigt tot ontmoeten, bewegen en spelen. Met voldoende speelplekken, wandelpaden en een strandpark aan de Grootewielenplas”, zegt Iwan.

Binnen dit proces heeft iedereen een bijdrage kunnen leveren aan het plan. Er is nagedacht over de opzet en functionaliteit van de wijk. Belangrijke thema’s daarbij zijn onder andere onderwijs, cultuur, milieu en duurzaamheid. Het bestemmingsplan, waar het ruimtelijk kader een onderdeel van is, geeft nog steeds vrijheid om zelf met ideeën voor een innovatieve en duurzame invulling van de woonbuurt te komen.

Iwan vervolgt het verhaal: “Ook is er extra aandacht voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onderwerpen van deze tijd, die zeker thuishoren in een volgende grootschalige woningbouwfase.”

Woonbehoefte
Net als in de andere buurten in De Groote Wielen krijgt ieder project binnen de Noordoosthoek een eigen identiteit. Iwan: “Met aandacht voor diversiteit: een afwisselend woningaanbod met zowel koop- als huurwoningen in verschillende segmenten, zowel grondgebonden als gestapeld. Voor jong en oud, alleenstaande of eengezinswoningen. Een echte mix! De uitdaging zit het in het ontwerpen van de juiste woningen en woonomgevingen. We dagen ontwikkelaars en architecten uit vaste denk- en werkpatronen te doorbreken.”

De Hustenweg en de Empelsehoefweg vormen de grens van het plangebied aan de noordkant. Aan de westzijde zijn dat de woonbuurten De Lanen en het Centrum. De Groote Wielenplas is de grens in het zuiden. Aan de oostzijde wordt het plan begrensd doordat de Hoefgraaf om het woongebied heen wordt gelegd. De bestaande loop van deze Hoefgraaf wordt gekoppeld aan nieuwe sloten die verbonden worden met de Groote Wielenplas. “In de Noordoosthoek zullen verschillende marktpartijen gaan ontwikkelen. Het plan is opgedeeld in 5 sfeergebieden: Rosmalensedijk, de Hoefgraaf, de polder, de eilanden en het schiereiland”, legt hij uit.

gebieden NOH

Water
Water is een van de belangrijkste pijlers voor de inrichting van het gebied. We willen hier een klimaatbestendig watersysteem toevoegen. Robuuste groenblauwe structuren zorgen ervoor dat de leefomgeving aantrekkelijk is en ook blijft bij extreem weer als hitte, droogte en zware regenbuien. Regenwater wordt afgevoerd en lokaal geïnfiltreerd om voor een buffer te zorgen. Het rioolsysteem wordt zo ontworpen dat het voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen. “We stimuleren en ambiëren het toepassen van nieuwe duurzame technieken, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot bij woningen en de toepassing van circulaire materialen. Energie en materialen worden hergebruikt en teruggewonnen. De nieuwe buurt zal dus veel innovatieve toepassingen krijgen die zorgen voor een goede kwaliteit van de leefomgeving”, laat Iwan weten.

De fiets boven de auto
Een ander uitgangspunt is dat de Noordoosthoek goed bereikbaar moet zijn voor iedereen. Hiervoor kijken we naar slimme duurzame vormen van mobiliteit, zoals hubs voor vervoer en deelmobiliteit. Iwan: “OV-hubs zijn een overstapplaats voor verschillende vervoersvormen, als de (deel)fiets en de bus. Op de hubs is ook ruimte voor auto’s en pakketbezorging. In de buurt staan de fietser en voetganger centraal en is de auto te gast. Hierdoor is de openbare ruimte ook meteen een veilige speelplek voor kinderen.”

Ook parkeren krijgt aandacht. De auto staat niet altijd standaard voor de deur. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan parkeerplaatsen op loopafstand van de woningen. We noemen dat excentrisch parkeren. Dit versterkt het woongenot en maakt het gebied rondom woningen een fijne verblijfsplaats.

Uitnodiging tot duurzamer leven
Omwonenden van de nieuwe ontwikkeling gaven aan dat ze in De Groote Wielen wonen voor de rust en de ruimte. Naast gezondheid, staat ook ontmoeten centraal in de Noordoosthoek. In de bestaande delen van De Groote Wielen wordt dit soms gemist. “We zetten in op een goede balans tussen ontmoeten dichtbij de woning met je directe buren of een groot strandpark aan de plas voor alle wijkbewoners, bijvoorbeeld zitplekken en collectieve moestuinen. Dit park ligt centraal in wijk, tegenover het strand en heeft zicht op het centrum”, aldus Iwan.

De Noordoosthoek staat voor een nieuwe, toekomstgerichte manier van wonen, leven en recreëren. Een bewuste levensstijl staat voorop. Iwan: “Toekomstige bewoners krijgen de uitnodiging om duurzamer en gezonder te leven. Dat vinden wij een mooie belofte.”