Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Hieronder vind je veelgestelde vragen over De Groote Wielen. Kun je hier het antwoord dat je zoekt niet vinden, stel jouw vraag dan via het contactformulier.

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch, tussen de Maas en Rosmalen-noord, ten oosten van de snelweg A2.

Het centrum van De Groote Wielen zal bestaan uit  zo’n 500 woningen en ongeveer 100 appartementen boven op het winkelcentrum. Daar zullen naast 2 supermarkten ook kleinere winkels voor de dagelijkse boodschappen komen, alsmede enkele horecavestigingen. Ook andere voorzieningen, die horen bij een wijk van deze omvang, zullen in het centrum komen. Naar verwachting kan het winkelcentrum in 2023 gerealiseerd zijn.

Er komen ongeveer 8.200 woningen in De Groote Wielen. De wijk bestaat uit drie fases. Het zuidelijke gedeelte bestaat uit buurten: Hoven, Broekland en Watertuinen, die afgerond zijn. Binnen de buurt Vlietdijk is er tot op heden een klooster gerealiseerd. Het 4e klloster is gerealiseerd. Het 2e klooster is in aanbouw en met het 3e wordt in april gestart.  Het 5e klooster is nog niet in ontwikkeling. Als deze fase af is, staan hier ruim 4.300 woningen.

Ten noorden van de waterplas zijn twee buurten binnen fase 2 in uitvoering: De Lanen en het Centrum. Naar verwachting komen er begin 2022 nog ongeveer 50 woningen binnen De Lanen op de markt. Van tweekappers en tussenwoningen tot hoekwoningen en vrijstaande woningen. Hiermee is de Lanen voltooid en biedt het ruimte aan ongeveer 800 woningen. Eind 2023 zal deze buurt voor een groot deel klaar zijn.

Binnen het Centrum worden circa 600 woningen gerealiseerd binnen 3 woonbuurten. De laatste fase, De Groote Wielen-Noord is het slotstuk van de wijk. De doelstelling is om vanaf 2024 circa 2.300 tot 3.000 woningen te bouwen. Het plaatsen van circa 200 STEK-woningen maakt onderdeel uit van het plan. Die worden nu geplaatst.

Er worden veel verschillende soorten woningen gerealiseerd: grondgebonden woningen en appartementen. Die komen er in koop, huur, sociaal en vrije sector. 

Ja, die komen in alle buurten, behalve in De Watertuinen.

Meer over het Aanbod en de ontwikkelaars op onder het kopje Aanbod.

In het Centrum komt het definitieve wijkwinkelcentrum waar de dagelijkse boodschappen gedaan kunnen worden. Naar verwachting wordt het definitieve wijkwinkelcentrum medio 2023 geopend. Tot die tijd is er een kleiner winkelcentrum op de hoek van de Vlietdijk en de Groote Wielenlaan. In de buurt Broekland  zijn naast de twee kindcentra ( basisscholen, de voor- en naschoolse opvang en de sportzaal) ook zorgvoorzieningen (huisarts, tandarts fysiotherapeut, apotheek). Onderdeel van het wijkwinkelcentrum in Het Centrum is ook de realisatie van een 2e gezondheidscentrum. Ook in de Hoven bevindt zich een kindcentrum. Kleinschalige bedrijfjes en beroepen aan huis kunnen verspreid over de wijk worden gevestigd. In Het Centrum is een kindcentrum (Campus aan de Lanen) gebouwd.

Het centrum van De Groote Wielen zal bestaan uit  zo’n 600 woningen en een wijkcentrum. Daar zullen naast 2 supermarkten ook kleinere winkels voor de dagelijkse boodschappen komen, alsmede enkele horecavestigingen. Ook andere voorzieningen, die horen bij een wijk van deze omvang, zullen in het centrum komen. Naar verwachting kan het winkelcentrum medio 2023 gerealiseerd zijn.

De Groote Wielen is een wijk voor iedereen. Dus naast de gezinnen kunnen ook alleenstaanden, jongeren en ouderen er terecht. Met name aan het realiseren van seniorenwoningen zal extra aandacht worden besteed.

Ja, ongeveer 20% van het totaal (dat is dus bijna 900 woningen) zijn appartementen. Deze komen in verschillende complexen maar de meeste worden gebouwd in de zogenaamde ‘kloosters’ in de buurt Vlietdijk, boven op het winkelcentrum en langs de waterplas. In De Groote Wielen-Noord zal dat percentage iets hoger liggen.

Nee, de eerste vier buurten (de Watertuinen, Broekland, Vlietdijk en de Hoven) zijn gereed. De Lanen is bijna gereed. Ook in het Centrum wordt gebouwd. En de voorbereidingen voor De Groote Wielen-Noord zijn gestart.

Er wonen nu zo’n 10.000 mensen. Uitgaande van de bouw van minimaal 2300 woningen in Noord komen er naar schatting nog ongeveer 510.000 bewoners bij.

Ja, de woningen in het Centrum en De Groote Wielen-Noord moeten nog worden gerealiseerd. Naar verwachting zullen er tot en met 2035 nieuwbouwwoningen in de verkoop en verhuur komen.

De ontwikkelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de verkoop en de verhuur van hun woningen. Via het kopje Aanbod op deze website kun je vinden welke woningen in verkoop zijn.  De woningen worden verkocht door de plaatselijke makelaars.

De sociale huurwoningen worden toegewezen via het centrale toewijzingssysteem. Voor alle andere woningen geldt, dat de toewijzing wordt bepaald door de betreffende makelaar en zijn opdrachtgever (de ontwikkelaar of belegger). Meer informatie hierover op de pagina Aanbod.

Dit is zeker een mogelijkheid. Of alle tuinen van de woningen direct aan het water grenzen is echter niet waarschijnlijk. Het water moet bereikbaar blijven voor alle bewoners.

Erfwoningen zijn normale woningen die verplaatsbaar zijn. Met erfwoningen kan de woningvoorraad snel worden vergroot. De woningen worden modulair in een fabriek gebouwd en ter plaatse afgemonteerd. Door deze modulaire bouw is er een relatief korte bouwtijd. Hoe lang ze in de Noordoosthoek blijven staan, is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Op dit moment gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch uit van een periode van 15 jaar + 1 dag.

Het college wil de hoge druk op de woningmarkt verlichten door de woningbouw op korte en langere termijn een impuls te geven. Daarvoor heeft het college een pakket van maatregelen vastgesteld. Eén van de maatregelen is het realiseren van tenminste 500 tijdelijke woningen. Het onderzoek naar de circa 200 erfwoningen in De Groote Wielen-Noord is daar onderdeel van. 

Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is de beoogde doelgroepen. Primair zijn de erfwoningen bedoeld voor reguliere woningzoekenden en spoedzoekers in lagere, midden en hogere inkomensgroepen. Spoedzoekers zijn mensen die om uiteenlopende redenen snel op zoek zijn naar een woning. Dat kan zijn omdat ze graag op zichzelf willen wonen maar nog niet voldoende inschrijfduur hebben opgebouwd voor een reguliere woning. Zayaz gaat in gesprek met eventuele toekomstige bewoners om te kijken of bewoners binnen de filosofie van STEK passen.

Woningcorporaties Zayaz, Joost en de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben afgesproken om het haalbaarheidsonderzoek naar de erfwoningen in de De Groote Wielen-Noord gezamenlijk op zich te nemen. Zayaz verhuurt als woningbouwcorporatie de flexwoningen.

Op dit moment gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch uit van een periode van 15 jaar + 1 dag. Het noordelijke deel van STEK (fase 3) worden woningen met een permanente vergunning.

Deze wens is meermaals uitgesproken door de huidige bewoners en de marktpartijen. De gemeente ziet ‘het rondje rond de plas’ als uitgangspunt voor de hele Groote Wielen.

Bij het winkelcentrum komen steigers zodat je optimaal kan genieten van de plas en het uitzicht. Ook tijdelijk aanmeren om een boodschap te doen is dan mogelijk. Of en waar steigers komen voor de toekomstige bewoners van De Groote Wielen Noord is nog niet bekend.

In De Groote Wielen-Noord is plaats voor maximaal 3.000 woningen. Het woningbouwprogramma zal divers worden ingevuld, om zo verschillende doelgroepen aan te trekken. Er komen onder andere (sociale) huurwoningen en kleinere koopwoningen, als ook grotere koopwoningen. Het exacte programma is nog niet bekend en wordt niet in beton gegoten in de bestemmingsplanprocedure. Hierdoor is er ruimte om in te kunnen spelen op de vraag vanuit de markt.

Excentrisch parkeren betekent dat de auto niet per se voor de woning geparkeerd staat. De auto kan op loopafstand geparkeerd worden. Het gebied rondom woningen is zo meer ingericht als verblijfsgebied. Voor De Groote Wielen-Noord wordt mogelijk een gebied aangewezen waar excentrisch parkeren als pilot wordt getest.

Beide plannen zijn nu in voorbereiding. Voor het energielandschap is vastgelegd waar de zoekgebieden komen, maar de exacte plaats van windmolens is nog niet besloten. met de locatiebepaling van de windmolens rekening wordt gehouden met De Groote Wielen-Noord als nieuwe wijk.

Voor De Groote Wielen-Noord wordt nagedacht over de verkeersstructuur. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat de fiets boven de auto wordt verkozen. Dit resulteert in een verkeersstructuur met wegen waar vooral 30 km/h kan worden gereden. Uitzondering hierop is de hoofdstructuur en/of de wegen waar bussen komen te rijden.

Hier is nog geen onderzoek naar gedaan, maar Realisatie van ondergrondse parkeergarages bij gebouwen is op een aantal locaties wenselijk en mogelijk. 

Er zijn al meerdere locaties in de ’s-Hertogenbosch waar flexwoningen staan. Bekijk de site www.denbosch.nl/nl/projecten/flexwoningen-op-tijdelijke-locaties voor de eerder gerealiseerde flexwoningen. Uiteraard zijn de woonkwaliteit en leefbaarheid belangrijke thema’s van het haalbaarheidsonderzoek, ook gezien de grootte en ligging van de locatie. Het doel is dat er een nieuwe buurt ontstaat waar bewoners prettig wonen, net als in andere delen van de wijk. Vanwege de woon- en leefkwaliteit is het belangrijk dat de toekomstige bewoners van de flexwoningen een goede binding krijgen met de buurt en de wijk. Dat betekent dat door de corporatie naast tijdelijke contracten ook wordt ingezet op huurcontracten voor een langere periode.

Er zijn diverse basisscholen. De verwachting is dat er in De Groote Wielen- Noord 1 of 2 locaties voor basisonderwijs zullen komen.

In De Groote Wielen is het gebruikelijke aanbod aan medische voorzieningen aanwezig, zoals huisarts, tandarts, apotheek, verloskundige etc. Zij zijn gevestigd in het voorzieningencluster op de kop van de Vlindertuinen in Broekland. Meer informatie hierover vind je op de pagina Leven.

Bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente ‘s-Hertogenbosch www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.

In het centrum zal ruimte zijn voor een snackbar/lunchroom, en een restaurant/café. Er komt geen discotheek.

Sinds 2005 is de voetbalvereniging OJC Rosmalen naar een eigen accommodatie in De Groote Wielen verhuisd. Ook is het sportcomplex “De Groote Wielen” gerealiseerd, waar honk- en softbal (de Gryphons), korfbal en jeu de boules zijn ondergebracht. Helemaal aan de oostkant van de sportzone ligt de manege. Ook is er een watersportvereniging, aan de Rosmalensedijk gevestigd. Een overzicht van sportverenigingen is te vinden op deze pagina.

Het verkeer wordt zoveel mogelijk via de randwegen geleid. In De Groote Wielen zelf is er alleen sprake van bestemmingsverkeer en dus niet van doorgaand verkeer. De fietser en de voetganger krijgen op de meeste plekken prioriteit. Het autoverkeer moet zich daar aan aanpassen.

Bijna alle straten zijn 30 km-straten. Alleen een paar bredere straten, waar ook de bus doorheen rijdt zijn 50 km-straten.

Er is een reguliere busverbinding  met het centrum van ‘s-Hertogenbosch.

Het is ongeveer 10 minuten fietsen naar het centrum van Rosmalen en 30 minuten naar het centrum van ‘s-Hertogenbosch.

De inrichting van de woonbuurten is zodanig, dat auto’s zo snel mogelijk op de randweg komen. Vandaar is het, via de rotonde Bruistensingel, makkelijk om op de A2 te komen. Verdere onderzoeken naar de verkeersafwikkeling voor De Groote Wielen worden gedaan.

In en rond De Groote Wielen ligt een netwerk van vrijliggende fietspaden. Deze zijn allemaal verlicht. Op een aantal plaatsen is er sprake van een ongelijkvloerse kruising met de randwegen: de auto gaat door een tunnel, de fietser gaat er over heen.

De wijkraad en het bestuur ervan worden gevormd door vrijwilligers uit de wijk. De wijkraad zet zich in voor de leefbaarheid in de wijk en faciliteert activiteiten en initiatieven die worden georganiseerd voor wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse nieuwjaarsduik, de zomerfair en de winterfair. Het uitgangspunt voor de wijkraad is, in samenwerking met de gemeente en de bewoners van de wijk De Groote Wielen behartigen van de belangen van de wijk in de sfeer van het welzijn van de wijk en haar bewoners. De wijkraad kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders (dit geldt natuurlijk ook voor andere comités, platformen en belangengroeperingen). Meer info kunt u vinden op www.wijkdegrootewielen.nl.

De wijkagent is een ervaren politieagent(e) met een extra opleiding. Hij is zoveel als mogelijk aanwezig in de wijk. Hij weet ook veel over de wijk. Meestal kent deze politieman de jongeren uit de wijk en weet hij of er bijvoorbeeld inbraken zijn geweest. Samen met collega’s probeert hij die te voorkomen. De wijkagent praat ook met gemeenten, woningbouwverenigingen, scholen en wijkraden. Zo krijgt hij veel informatie over uw wijk. Deze informatie worden wekelijks in een BIN-bericht gedeeld. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan via www.bindb.nl

De wijkmanager zoekt naar mogelijkheden om gezamenlijke belangen van de wijk op tafel te krijgen. Hij vormt een schakel tussen gemeente en wijk.  Ton van Helvoort is vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch aangesteld als wijkmanager voor De Groote Wielen. Mocht je vragen hebben, dan is hij bereikbaar via 06 – 51 29 45 75 of per mail op t.vanhelvoort@s-hertogenbosch.nl

Alle woonbuurten grenzen aan deze waterplas waar u kunt genieten van de mooie en rustgevende sfeer van het water.

Bovendien biedt de waterplas ongekende mogelijkheden voor sport en recreatie. Heerlijk wandelen langs de oevers van de waterplas, vissen, roeien, surfen, lekker zonnen op het strand: het kan allemaal in De Groote Wielen.

De oevers van de plas vormen een perfect startpunt voor fantastische wandel- of fietstochten. Overigens is de waterplas geen officieel zwemwater. Het is in eerste instantie bedoeld als waterbekken voor de watermachine: een gesloten systeem, dat het water op een natuurlijke manier zuivert. Daarom is het belangrijk dat er zuurstof in het water zit, er planten in en langs kunnen groeien en er vissen kunnen leven. Je kan heerlijk in dit natuurwater zwemmen. Er worden echter geen speciale maatregelen genomen om het zwemmen te bevorderen, zoals in zwembaden wel gebeurt.

De waterkwaliteit wordt meerdere malen per jaar door de gemeente en het Waterschap gemeten. Deze blijkt van een constante, goede kwaliteit te zijn. U kunt normaal gesproken met een gerust hart het water ingaan. Bij voorkeur doet u dat vanuit het strand aan de Deltalaan. Daar is ook een drijflijn aangebracht. De centrale plas is natuurwater. In tegenstelling tot plassen met het predicaat zwemwater geldt voor natuurwater dat de Provincie Noord-Brabant hier niet toeziet op hygiëne en veiligheid.

Ja, dat kan maar niet met vaartuigen met een motor die draait op fossiele brandstoffen. Om de kwaliteit van het water op peil te houden zijn alleen elektrisch aangedreven motoren toegestaan. Dat is ook wel zo prettig voor de omwonenden.

De watermachine is een uniek systeem dat bedacht en aangelegd is om al het regenwater, dat in De Groote Wielen valt, in het gebied vast te houden en te bergen. De watermachine werkt als volgt: Vanuit de plas, die in het midden 12 meter diep is, wordt het water opgepompt naar De Hoge Ring, die door de Groote Wielenlaan loopt. Van daar uit stroomt het water via de koppelbeken in Broekland en de Lage Ring door het zuiveringsmoeras in het oosten van het plan. Doordat het water voortdurend in beweging is en door waterzuiverende beplanting toe te passen, en die op tijd te oogsten, ontstaat er een ecologisch evenwicht en een goede waterkwaliteit. Het regenwater dat in de Hoven en de Lanen valt, wordt opgevangen in de Lage Ring, die het water rechtstreeks naar het zuiveringsmoeras leidt.

De belangrijkste functie van de watermachine is het bergen van regenwater en het op een natuurlijke wijze schoonhouden van al het water in De Groote Wielen. Door het (schone) regenwater niet af te voeren naar de rioolwaterzuivering, wordt deze niet onnodig belast en kunnen de rioolbuizen kleiner van diameter zijn.

Allereerst zorgt de watermachine er voor, dat er veel groen en water in De Groote Wielen wordt gerealiseerd. Dat verhoogt het woonplezier en de bewoners profiteren daar dus van. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan het in stand houden van de waterkwaliteit. Het regenwater dat op de huizen en in de tuinen valt wordt, in het zicht, afgevoerd naar openbaar gebied en komt uiteindelijk in de Lage Ring terecht. De (toekomstige) bewoners worden hierover op verschillende momenten en manieren geïnformeerd.

De gemeente beheert en onderhoudt de watermachine. Dit geschiedt door met regelmaat de beplanting te oogsten en de oevers en waterlopen te reinigen. Ook worden er regelmatig metingen verricht om de waterkwaliteit te monitoren.

 1. Auto wassen in de wasstraat.
  Bij het wassen van de auto komt er niet alleen zeep vrij, maar ook olieresten en rubberdeeltjes. Was uw auto in de wasstraat, dan bent u er zeker van dat de wijk schoon blijft.
 2. Milieuvriendelijke bouwmaterialen toepassen.
  Gebruik voor aan-en uitbouwtjes, schuttingen en schuurtjes alleen materialen waaruit geen schadelijke stoffen spoelen
 3. Eendjes beperkt voeren
  Als de eendjes flink gevoerd worden, komen er steeds meer. En hoe meer eendjes, des te meer eendenpoep. Door niet of slechts beperkt te voeren blijft de eendenstand op een aanvaardbaar peil.
 4. Regenwater in het zicht houden.
  In De Groote Wielen is de afvoer van regenwater overal zichtbaar. Zo kan iedereen zien van welke kwaliteit het water is en of er ergens vervuiling is opgetreden. Als bewoner wordt u geacht de tuin zo in te richten, dat het regenwater zichtbaar wordt afgevoerd.

Als regenwater langs deze metalen stroomt, lost een beetje van het metaal op in het regenwater. Vervolgens komt het regenwater met de metaaloplossing in het gesloten watersysteem (de watermachine) in de wijk terecht, en vervuilt zo het water. Gelukkig zijn er genoeg materialen voorhanden waaruit geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Een omvangrijke groenstrook in het zuidelijk deel scheidt De Groote Wielen van Rosmalen. In deze groenstrook vindt u veel sportvelden. De voetbalclub v.v. OJC Rosmalen is hier neergestreken in een nieuw complex met negen velden. En op Sportcomplex De Groote Wielen hebben zelfs 4 sportverenigingen hun thuisbasis: Honk- en softbalvereniging Gryphons, Tennisvereniging Gryphons, Korfbalvereniging RoDeBo en Volleybalvereniging Spirit (onderdeel beachvolleybal) Daarnaast is er in Vlietdijk een openbaar trapveld waar iedereen terecht kan. Aan de oostzijde van de groenzone is de nieuwe 5-sterrenmanege van De Groote Wielen gerealiseerd. In de groenzone bevinden zich ook basisschool De Sprong en basisschool de Hobbit.

Tussen De Groote Wielen en Rosmalen is het bedrijvenpark Groote Vliet gesitueerd. Hier is plaats voor bedrijvigheid zoals (auto)showrooms, een bouwmarkt en een groothandel, zakelijke dienstverlening (onder meer ICT-bedrijfjes) en andere kantoren. Het bedrijvenpark bestaat uit drie delen waarvan het grootste deel (ca. 14 ha) zich tussen de woonwijk De Groote Wielen en het Laaghemaal bevindt. Ten zuiden van deze weg liggen nog twee kleinere delen. Hier komen voornamelijk representatieve kantoren die aansluiten bij de bestaande bebouwing. Dit deel markeert straks de centrale entree vanaf snelweg A2 naar De Groote Wielen.

Uiteraard is op het bedrijvenpark gelet op de waterkwaliteit. Net als de woonwijk heeft het bedrijvenpark een eigen kleine watermachine in de vorm van een helofytenfilter, waardoor het regenwater wordt afgevoerd voor natuurlijke zuivering.

In de buurten zelf is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid en werken aan huis. Dat is dus ook voor startende ondernemers interessant. De meeste mogelijkheden liggen aan de bredere straten waar ook extra bezoekersparkeren mogelijk is.

Meer informatie?

Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact met ons op!