Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingseffectrapportage Noordoosthoek ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingseffectrapportage Noordoosthoek ter inzage

Kans en ruimte voor het afronden van De Groote Wielen als rustige en groene woonwijk, met aandacht voor een diversiteit aan woningen. Met dit uitgangspunt is afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingseffectrapportage van de Noordoosthoek. Donderdag 24 juni is hierover huis-aan-huis een brief bezorgd.

Om in de Noordoosthoek van De Groote Wielen een nieuwe woonwijk te kunnen ontwikkelen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een ontwerp bestemmingsplan “De Groote Wielen Noordoosthoek” opgesteld, wat vanaf 28 juni 2021 ter inzage ligt. In het bestemmingsplan wordt het doel om een duurzame, groene wijk mogelijk te maken met circa 2300 tot maximaal 3000 woningen toegelicht. Onderdeel van dit plan is de realisatie van 220 tot 250 flexwoningen. De voorgenomen woningen dragen bij aan de woningopgave van de gemeente om 10.500 woningen te bouwen in de periode 2020 tot 2030.

Ligging Noordoosthoek
Zoals de werknaam al aangeeft ligt het plangebied ten noordoosten van de al bestaande wijk De Groote Wielen te Rosmalen. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Hustenweg en de Empelsehoefweg, aan de westzijde door De Lanen en het Centrum en aan de zuidzijde door de Groote Wielenplas. Aan de oostzijde grenst het plan aan agrarisch gebied. De Noordoosthoek is het laatste nog met woningbouw in te vullen kwadrant van De Groote Wielen. Het gebied is nu hoofdzakelijk in gebruik als agrarische grond (graslanden en akkerbouw). Het is een open en grootschalig poldergebied dat strak is verkaveld. Vanuit het oosten stroomt de waterloop ‘De Hoefgraaf’ het plangebied in om vervolgens naar het noorden af te buigen richting de Hustenweg.

Nieuwe woonbuurt
In de Noordoosthoek woon je rustig en direct aan het groen. Hier ontmoet je je buren voor de deur en is ruimte voor de kinderen om onbezorgd kunnen spelen. Vanuit je woning zorgen de vele fiets -en wandelpaden voor directe verbindingen met de andere buurten en het centrum van De Groote Wielen. Op een slimme manier wordt met het autoverkeer en het parkeren omgesprongen. Hierdoor kan iedereen zich veilig door de wijk verplaatsen. Voor de fietsers is er een snel en fijnmazig netwerk van fietspaden. Verschillende soorten woningen zorgen samen voor verschillende buurten elk met een eigen karakter. De woning en de woonomgeving wordt daarnaast duurzaam, groen en klimaatbestendig opgezet. Daarbij staat de beleving van het water en een slim gebruik van het water hierbij centraal.

Samenwerking
De ambitie is om het plan met, en door stakeholders (bewoners, omwonenden, ontwikkelende partijen en andere belangenorganisaties) voor elkaar te krijgen. Onlangs nodigde de gemeente ’s-Hertogenbosch en Ingenieursbureau Sweco buurtbewoners uit hun mening te geven over de beleving en ervaringen van de wijk. Bekijk de presentatie van de online enquête en resultaten hier terug. 

Plan ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingseffectrapportage (OER) ter inzage te leggen van 28 juni 2021 tot 6 augustus 2021. De publicatie vindt plaats in het Gemeenteblad en de Staatscourant van 25 juni 2021.

Je kunt de stukken inzien via www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen. De informatie op deze site is beschikbaar vanaf 25 juni 2021. Ook kunt je op https://e-rapport.nl/oer-noordoosthoek/ meer informatie teruglezen over het plan. Hier vind je ook een overzichtskaart met de belangrijkste punten.

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan en de OER ter inzage liggen, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen:

 • Schriftelijke zienswijze kun je sturen naar:
  De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch
  Postbus 12345
  5200 GZ ’s-Hertogenbosch
  (onder vermelding van zaaknummer 11158005)
 • Ook is het mogelijk om je zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. Je kunt daarvoor naar het digitale formulier via www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze.
 • Wil je mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kun je tot en met 22 juli 2021 terecht bij de heer P. van Dongen via 073 – 615 55 29 of contact opnemen met mevrouw C. Leermakers 073 – 615 32 11.