Verkorte procedure vergunningverlening flexwoningen Noordoosthoek

Verkorte procedure vergunningverlening flexwoningen Noordoosthoek

Voor de zomervakantie lag het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’ ter inzage. Met dit plan wil de gemeente ‘s-Hertogenbosch op een duurzame en groene wijze verder bouwen aan De Groote Wielen. Het plaatsen van duurzame flexwoningen in woonbuurtjes met een eigen karakter in een groene omgeving maakt ook deel uit van dit plan.

Gezien de onverminderd grote vraag naar woningen wil het college het snel plaatsen van deze flexwoningen mogelijk maken. Het Rijk biedt daarvoor een mogelijkheid via de crisis- en herstelwet. Het college wil daar graag gebruik van maken en vraagt de gemeenteraad nu of ze het daar mee eens is. Zo ja, dan verklaart de gemeenteraad geen bedenkingen te hebben. De reacties (zienswijzen) die we op het ontwerpbestemmingsplan ontvingen, nemen we uiteraard mee in de verdere uitwerking van deze mogelijkheid.

Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad en het vervolg
Om deze flexwoningen te kunnen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. De bedoeling was om deze tijdelijke vergunning voor een periode van 15 jaar te verlenen op basis van het door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’. Omdat de vaststelling nog even op zich laat wachten en de vraag naar woningen onverminderd groot is, wil het college gebruik maken van de mogelijkheid die het Rijk biedt om de vergunning te verlenen via een verkorte procedure.

Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken moet het college bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek indienen. Dat kan pas nadat de gemeenteraad voor de flexwoningen een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Het college heeft daarvoor een raadsvoorstel aangeboden voor de vergadering van 7 december 2021.

Sneller mensen een thuis bieden
Het voordeel van deze mogelijkheid is dat woningcorporatie Zayaz verschillende doelgroepen sneller een nieuw thuis kan aanbieden: ouderen, jonge mensen, gezinnen en alleenstaanden uit verschillende inkomensklassen. Omdat woningzoekenden langer in de woning kunnen blijven wonen, kan er meer binding met de buurt en wijk ontstaan. Ook kunnen de bewoners meeverhuizen als de woningen worden verplaatst naar een andere locatie in de Noordoosthoek (of elders in ’s-Hertogenbosch). De flexwoningen zijn dus tijdelijk ‘te gast’ op de locatie en worden binnen een periode van 15 jaar verplaatst. Met deze nieuwe manier van gebiedsontwikkeling verandert het woongebied Noordoosthoek geleidelijk en worden de flexwoningen opgenomen in het grotere geheel. Daarbij kunnen mogelijk ook enkele woonbuurtjes worden behouden.

Omgevingsdialoog
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het verkavelingsplan voor de flexwoningen. Dit verkavelingsplan laat zien waar welke flexwoning komt te staan. Ook laat het plan zien hoe deze woningen worden bereikt met fiets, auto en te voet, waar geparkeerd wordt en hoe de openbare ruimte is ingericht.

Zodra dit verkavelingsplan klaar is – naar verwachting nog dit jaar – gaan we daarover met de omgeving in gesprek. Daarna worden pas de tijdelijke omgevingsvergunningen verleend.

Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar flexwoningen@s-hertogenbosch.nl