Tijdelijke locaties flexwoningen

Tijdelijke locaties flexwoningen

Het aantal mensen dat een woning zoekt, blijft stijgen. De bouw van flexwoningen op tijdelijke locaties in De Groote Wielen wordt ingezet om de druk op de woningmarkt te verlichten. Met het oog op de ontwikkelingen op de woningmarkt is dit erg actueel. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil deze woningen samen met woningcorporatie Zayaz realiseren voor een brede doelgroep: van jong tot oud, alleenstaanden, gezinnen.

Half december 2020 is hierover huis-aan-huis een brief bezorgd. Begin maart 2021 is een bericht gepubliceerd met een update over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek. Dit nieuwsbericht is te lezen op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

————————————————————————————————————————–

Geachte heer, mevrouw,

Wellicht heeft u gehoord over de bouw van flexwoningen in de Groote Wielen. Dit zijn flexibele woningen op tijdelijke locaties. Hiermee willen we druk op de woningmarkt verlichten. Want het aantal mensen dat een woning zoekt, blijft namelijk stijgen. Samen met Zayaz, willen wij deze flexwoningen realiseren voor een brede doelgroep, van jong tot oud, van alleenstaand tot gezin en voor alle inkomens. De locatie Noordoosthoek hebben wij in beeld als kansrijke locatie voor het realiseren van flexwoningen voor een periode van 15 jaar. Afgelopen zomer is hiervoor een haalbaarheidsonderzoek gestart. Op de pagina www.denbosch.nl/nl/projecten/flexwoningen-op-tijdelijke-locaties onder het kopje Groote Wielen leest u hierover meer informatie.

De afgelopen maanden hebben we diverse stappen gezet in het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn o.a. acht online gesprekken met 80 buurtbewoners uit De Lanen geweest. Zie voor het verslag www.denbosch.nl/veelgesteldevragendegrootewielen.nl Deze waren zeer waardevol. Er zijn de nodige zorgen geuit over wat de komst van de flexwoningen betekent voor de leefbaarheid in de wijk. Dat blijkt ook uit de petitie die is gestart en vaak is ondertekend. Met deze brief informeren wij u hoe wij de opzet van het nieuwe tijdelijke woongebied zien. En hoe wij u en de toekomstige bewoners willen betrekken bij de verdere planvorming. Het gaat immers om uw woongenot en dat van de toekomstige bewoners.

Contouren nieuw woongebied
Via gesprekken met de buurt en met het raadplegen van diverse deskundigen, hebben we al veel input opgehaald voor de locatie Noordoosthoek (zie ster op kaartje onderaan deze brief). In de komende periode geven we de locatie verder vorm om zo tot een nieuw woongebied te komen. De eerste contouren worden hiervan nu zichtbaar.

Wij zien een duurzame landschappelijke buurt voor ons, waarbij diversiteit en betrokkenheid van bewoners belangrijk is. 2/3 Van de nieuwe, tijdelijke woningen wordt sociale huur met een huurprijs onder de € 737,14 (prijspeil 2020) en 1/3 vrije sectorhuur (huurprijs boven € 737,14) / sociale koop. Met deze mix bieden we een passende woning aan diverse doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die het ouderlijk nest willen verlaten en graag op zichzelf willen wonen. Om gezinnen die onverhoopt in een scheiding terecht zijn gekomen. Om senioren die gelijkvloers en in de buurt van gelijkgestemden willen wonen. In alle wijken, ook in De Groote Wielen, zijn er woningzoekenden die op zoek zijn naar de eerste of volgende stap in hun wooncarrière, maar op dit moment niet de mogelijkheden daarvoor hebben. Ook hen willen we een thuis geven door meer woningen te bouwen. Dat willen we onder andere doen door de 300 flexwoningen onder te verdelen in circa 10 deelgebieden met ieder gemiddeld 30 woningen.

De toekomstige bewoners willen we actief betrekken en laten meedenken over het gebied en de woningen zodat er een buurt ontstaat waar je ook echt ‘thuiskomt’. Elk deelgebied krijgt een eigen sfeer en kenmerkt zich door een mix van woningen wat betreft: woningtype, uitstraling, grootte en huurprijs. Bewoners mogen grotendeels zelf bepalen waar ze willen wonen op basis van de sfeer die het beste bij hen past. Veel van het groen wordt gemeenschappelijke buitenruimte. In de wijk komen ook voorzieningen zoals een natuurlijke speeltuin en andere ruimte voor ontmoetingen en activiteiten. Het hele gebied ademt straks ‘natuurlijk wonen’ uit waar een nieuwe vorm van eigenaarschap en gemeenschappelijkheid de boventoon voert.

Participatie
De volgende stap in het haalbaarheidsonderzoek is het uitwerken van een gebiedsconcept. Dit is een schets op hoofdlijnen van het nieuwe gebied. Wij nodigen u uit om mee te denken en te doen. In dit ontwerpproces gaan we graag met u in gesprek over de ideeën en oplossingen die wij voor ogen hebben. Dit gaat om onderwerpen als openbare ruimte, verkeer, voorzieningen, beeldkwaliteit woningen, verkaveling, duurzaamheid, woningtypen, leefbaarheid, beheer en veiligheid. Dit willen we doen aan de hand van beelden waarbij u uw voorkeur kunt aangeven. Medio januari 2021 hoort u hierover meer van ons.

Na besluitvorming over het gebiedsconcept werken we de plannen concreet uit. Ook in dit proces betrekken we u als wijkbewoner én de toekomstige bewoners van de Noordoosthoek. Onderdeel van het vervolgproces is ook het doorlopen van een ruimtelijke ordeningsprocedure zodat er uiteindelijk een omgevingsvergunning kan worden verleend. Pas hierna kunnen de 300 flexwoningen in nog nader te bepalen fasering worden gerealiseerd.

Planning
De planning voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

  • Januari 2021 – Ontwikkelen gebiedsconcept met participatie vanuit de wijk
  • Februari 2021 – Besluitvorming haalbaarheidsonderzoek door College B&W en bestuur Zayaz
  • Vanaf februari 2021 – Plan uitwerken met participatie van wijkbewoners en toekomstige bewoners NOH
  • Doorlopen ruimtelijke ordeningsprocedure n.t.b.

Aanmelden digitale nieuwsbrief
Om u goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen brengen wij voortaan regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan aan via flexwoningen@s-hertogenbosch.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u mailen naar flexwoningen@s-hertogenbosch.nl

Hoogachtend,
De wethouder Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Participatie
R.A.P. Geers