Start onderzoek flexwoningen in De Noordoosthoek

Start onderzoek flexwoningen in De Noordoosthoek

De druk op de woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is al enige tijd erg hoog. De Bossche corporaties, het Stedelijk Huurdersplatform en de gemeente werken hard aan oplossingen. Eén van de maatregelen is het vergroten van het aantal flexwoningen. Dit zijn woningen die snel gerealiseerd kunnen worden, veel sneller dan reguliere sociale huurwoningen, die nadrukkelijk voorzien in een behoefte van mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Samen met een verhoogde inzet op de bouw van reguliere sociale huurwoningen, willen ze zo de druk op de sociale huurwoningmarkt verlagen.

Haalbaarheidsonderzoek Noordoosthoek
In eerdere nieuwsberichten heb je kunnen lezen over de start van de planvorming voor de Noordoosthoek en de nota van uitgangspunten daarvoor. Het college van B&W heeft deze locatie aangewezen voor een haalbaarheidsonderzoek voor mogelijke flexwoningen. In het haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of het mogelijk is om relatief snel circa 300 flexwoningen te realiseren. Dit onderzoek gaat in op onderwerpen als de stedenbouwkundige verkaveling, de ontsluiting, de verschillende woningtypen,  doelgroepen, financiën en de inrichting van de openbare ruimte. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporatie Zayaz.

locatieafbeelding: locatie binnen de Noordoosthoek die in beeld is aangeduid met de blauwe ster

Voor wie zijn deze woningen?
Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is de beoogde doelgroepen. Primair zijn deze flexwoningen bedoeld voor reguliere woningzoekenden en spoedzoekers in lagere, midden en hogere inkomensgroepen. Spoedzoekers zijn mensen die om uiteenlopende redenen snel op zoek zijn naar een woning. Dat kan zijn omdat ze graag op zichzelf willen wonen maar nog niet voldoende inschrijfduur hebben opgebouwd voor een reguliere woning. Het kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld als gevolg van een echtscheiding op zoek zijn naar een andere woning. De gemeente bekijkt hierbij de mogelijkheden om de flexwoningen bereikbaar te houden voor alle inkomens.

Deze flexwoningen bestaan uit studio’s of woningen met 1 of 2 slaapkamers. Deze woningen zijn bedoeld voor één tot driepersoonshuishoudens. Deze woningen worden via loting verdeeld. Om in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan bij WoonService Regionaal.

Proces- en besluitvorming
Vanwege de omvang en ligging van het gebied zal goed worden gekeken naar de woon- en leefkwaliteit van het te ontwikkelen tijdelijke woongebied. Dit onderwerp is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

In juni 2020 is het haalbaarheidsonderzoek gestart. Het projectteam dat hieraan werkt, wordt bijgestaan door het bureau Tom van Tuijn Stedenbouw in Eindhoven. Zij hebben ervaring met het ontwerpend onderzoeken van flexibele woningen op tijdelijke locaties en het betrekken van bewoners en belanghebbenden. Naast het betrekken van bewoners worden ook andere partijen en diverse experts op het gebied van flexwoningen geraadpleegd. Met de opbrengsten vanuit de analyses, het participatieproces met bewoners en de raadpleging van experts wordt een haalbaarheidsrapport opgesteld. Dit rapport is de basis voor verdere besluitvorming. Het streven is om het haalbaarheidsonderzoek eind 2020 af te ronden waarna de besluitvorming kan plaatsvinden binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de woningcorporatie Zayaz. Pas als alle procedures zijn doorlopen, kan tot realisatie van de flexwoningen worden overgegaan.

Start participatie september 2020
Eén van de onderdelen van het onderzoek is het betrekken van omwonenden en andere partijen. Geïnteresseerden kunnen meedenken over de genoemde aspecten van het onderzoek. Deze sessies vinden plaats in september. Wanneer je wilt deelnemen aan deze participatie, dan kun je dat via flexwoningen@s-hertogenbosch.nl kenbaar maken. De participatie omtrent de flexwoningen staat los van het participatietraject dat deels al heeft plaatsgevonden en nog zal plaatsvinden in het kader van het op te stellen bestemmingsplan voor de Noordoosthoek.

Vragen?
Meer informatie is te vinden op deze website. Of kijk of je een antwoord op je vraag kunt vinden op de pagina Vragen.

Wanneer je vragen niet kunnen wachten tot de start van de participatie in september, dan kun je een persoonlijk gesprek aanvragen met projectleider Edwin Persaud van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Jurgen Arts, projectleider van Zayaz. Je kunt dit aangeven door een mail te versturen naar flexwoningen@s-hertogenbosch.nl