Resultaten van de verkenning Duurzame Polder

Resultaten van de verkenning Duurzame Polder

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss willen in 2050 energieneutraal zijn. Dat gebeurt door ongeveer de helft van het energiegebruik te besparen (met bijvoorbeeld zonnepanelen op daken). Daarnaast wordt gekeken of en waar er grootschalig duurzame energie opgewekt kan worden door middel van windmolens en zonnevelden. Een van de gebieden die hiervoor kansen biedt, is het poldergebied tussen ’s-Hertogenbosch en Oss. In de verkenning Duurzame Polder worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. In 2020 nemen de gemeenteraden hier een besluit over.

Om de ambities te realiseren, is dus grootschalige duurzame energieopwekking nodig. Beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben besloten de mogelijkheden te onderzoeken voor duurzame energieopwekking in de Lithse, Geffense, Nulandse en Rosmalense Polder. Dit poldergebied (de Duurzame Polder) grenst aan de oostkant van De Groote Wielen. Veel omwonenden hebben zorgen over de mogelijke komst van windmolens en zonnevelden. Voor de overheden is dat aanleiding om zorgvuldig te werk te gaan en alle belangen zoveel mogelijk mee te wegen. Daarbij blijft participatie met de omgeving heel belangrijk, ook na het besluit van de gemeenteraden.

Groote Wielen artikel duurzame polder

Waarom deze verkenning in dit gebied?
Het open gebied van de Duurzame Polder is in verschillende onderzoeken naar voren gekomen als een kansrijke plek voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Ook in de Visie Energielandschap van gemeente ’s-Hertogenbosch wordt het gebied genoemd als een locatie waar opwekking van energie door zonnevelden en windmolens mogelijk is.
Bovendien zijn er verschillende initiatieven voor het opwekken van duurzame energie in de polder. Drie initiatieven voor het plaatsen van windmolens en meer dan tien initiatieven voor het aanleggen van zonnevelden. Voor alle initiatieven is een formeel besluit nodig van gemeenten Oss of ‘s-Hertogenbosch, provincie of het Rijk. De overheden willen kijken of ze meer gezamenlijke regie op deze initiatieven willen voeren, of dat iedere overheidsorganisatie de initiatieven apart van elkaar beoordeelt.

Wat gebeurt er tijdens de verkenning?
Momenteel wordt informatie voor de gemeenteraden verzameld, zodat zij in 2020 een besluit kunnen nemen. Deze informatie wordt verwerkt in een nota. Hierin staat onder andere welke belangen er in de Duurzame Polder spelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om wonen, gezondheid, landbouw, cultuur, recreatie en natuur. Daarnaast wordt onderzocht op welke manieren er kan worden omgegaan met plannen van initiatiefnemers in het gebied voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Hiervoor worden 3 perspectieven uitgewerkt. Tot slot komt aan bod hoe een eventueel vervolg eruitziet.

Hoe zijn bewoners en andere belanghebbenden betrokken?
Beide gemeenten vinden het belangrijk om bewoners en andere belanghebbenden te betrekken. Daarom hebben ze afgelopen tijd op verschillende manieren informatie gedeeld en opgehaald bij bewoners en andere belanghebbenden. Zo hebben er dit jaar negen bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met de Klankbordgroep, waarin belangenorganisaties deelnemen. Verder zijn er tijdens themasessies belangen opgehaald bij stakeholders vanuit de landbouw, natuur en landschap, recreatie, water en cultuurhistorie. Daarnaast is overleg geweest met wijk- en dorpsraden en is een platform opgericht voor deze raden. Bovendien is gesproken met initiatiefnemers, netbeheerders, de Regionale Energiestrategie Noord-Oost Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.duurzamepolder.nl Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Of volg het project via Facebook en Twitter.