Komst rotonde voor betere bereikbaarheid

Komst rotonde voor betere bereikbaarheid

De bereikbaarheid – en daarmee ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid – van de oostelijke gemeentedelen staat onder druk, met name in Rosmalen en De Groote Wielen. Zonder maatregelen zal de doorstroming van het verkeer verder verslechteren, zeker gezien het tempo waarin de wijk zich ontwikkelt. Door de bouw van woonbuurt de Lanen, de groei van kindcentrum Campus aan de Lanen en de ontwikkeling van het Centrum neemt het verkeer in dit deel van de wijk toe. Dit vraagt om adequate maatregelen om de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid te borgen. Aanleiding voor de gemeente ’s-Hertogenbosch om een rotonde aan te leggen op de kruising van de Vlietdijk en de Meander.

Uitkomst tracéonderzoek bereikbaarheid oostelijke gemeentedelen
Voor de bereikbaarheid van de oostelijke gemeentedelen heeft de raad op 12 december 2017 opdracht gegeven de drie gemeentelijke wegtracés nader te onderzoeken. Adviesbureau RHDHV heeft dit onderzoek uitgevoerd, in nauw overleg met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen (bewonersraden, ondernemers- en andere belangenverenigingen).

De belangrijkste conclusie van RHDHV is dat geen van de drie tracés voldoende oplossend vermogen blijken te hebben in verhouding tot de kosten voor de aanleg van een nieuwe tracé. Wel adviseert zij om een aantal ondersteunende maatregelen uit te werken:

  • de rotonde Bruistensingel-Empelseweg-Laaghemaal
  • het aanpassen van bestaande wegen
  • 30 km-maatregelen in Rosmalen

Aanleg rotonde
Het definitieve verkeersbesluit is de gemeente aan het voorbereiden. Vooruitlopend op de komst van het Centrum legt de gemeente de rotonde in juli/augustus van dit jaar aan. Verschillende ouders en kinderen moeten de Grote Vliet oversteken om bij school en kinderopvang te kunnen komen.

“We willen dat iedereen veilig en comfortabel van A naar B kan reizen. We hebben daarbij extra aandacht voor verkeersveiligheid rond de scholen en sportvoorzieningen. We leggen daarom een rotonde aan zodat kinderen een veilige oversteek kunnen maken”, zegt een woordvoerder van de gemeente.