Infoavond stedenbouwkundig centrumplan De Groote Wielen

Infoavond stedenbouwkundig centrumplan De Groote Wielen

In De Groote Wielen zijn inmiddels meer dan 3000 woningen opgeleverd. Tijd om de planontwikkeling van het centrum van De Groote Wielen in gang te zetten. Aan stedenbouwkundig bureau SVP uit Amersfoort is opdracht verleend om voor dit centrum een stedenbouwkundig plan op te stellen. Om tot een afgewogen plan te komen wordt ook een beperkt deel van de zogenoemde Noordoosthoek in de planontwikkeling meegenomen

Status stedenbouwkundig centrumplan
Het stedenbouwkundig centrumplan is nagenoeg gereed. Samen met landschapsbureau OKRA en in nauw overleg met de gemeente en de ontwikkelaar/belegger (Heijmans, AM, Rialto) zijn de uitgangspunten geformuleerd. Het is een ambitieus, modern ontwerp geworden. In het plan zijn ongeveer 550 woningen opgenomen, alsmede zo’n 7 á 8000m2 bruto vloeroppervlak voorzieningen (winkel, horeca, zorg). Ook is er ruimte gereserveerd voor kindcentrum ‘Campus aan de Lanen’. Belangrijk kenmerk van het plan is het groene karakter, dat voor een groot deel van het centrum zal gelden.

Woningbouwprogramma
Het woningbouwprogramma bestaat voor ongeveer 25% uit sociale woningen (huur, koop en zorg). Bijna de helft is gestapeld, zowel langs de waterplas als op de hoekpunten in de Vesting. Het middengebied van de Vesting wordt autovrij, met smalle vriendelijke straatjes met grotendeels laagbouw. Deelgebied ‘Tuinenrijk’, dat gedeeltelijk in de Noordoosthoek ligt, wordt een rustige woonbuurt met alleen maar grondgebonden woningen. Toekomstige bewoners kunnen daar meebeslissen over de inrichting van de binnenhoven met speel- en pluktuinen.

Winkelcentrum
Het winkelcentrum is gelegen in de zuidoosthoek van het Centrum, deels in de Vesting en deels in het Waterpark. De twee supermarkten en de dagwinkels liggen aan weerszijden van de Boulevard, die de Vesting omringt. Het parkeren vindt plaats op de Boulevard en wordt zoveel mogelijk groen ingepakt. De horeca ligt in het zicht van de winkels maar is georiënteerd op het water. Daar komt ook de brug die voetgangers en fietsers naar het winkelcentrum geleidt.

Campus aan de Lanen
De Lanen en het Centrum worden met elkaar verbonden door een brede groenstrook. Dat geldt ook voor het gebied tussen de Vesting en Tuinenrijk. Op deze plek zal ‘Campus aan de Lanen’ worden gevestigd. De schoolcampus gaat als het ware op in het landschap en biedt daarmee veel ruimte voor de kinderen om te bewegen. Iets wat perfect past in de filosofie van de school: buiten zijn, buiten leren, buiten leven.

Water
Ook water krijgt veel aandacht. Dat hoort bij De Groote Wielen. De ‘Watermachine’ die zorgt voor natuurlijke zuivering van het regenwater, wordt hier in al zijn facetten toegepast. Infiltratie, waterpleinen en –afvoer en groene daken maken daar onderdeel van uit.
Groen en water bieden prettige en nuttige mogelijkheden om het Centrum klaar te maken voor de toekomst. Dat betekent veel schaduwrijke bomen en natuurlijke maatregelen voor wateropvang bij hevige regenbuien.

10 december: infoavond
Op 10 december aanstaande vindt tussen 17.00 en 20.00 uur een openbare inloopbijeenkomst plaats in Windkracht 5 waar toelichting gegeven wordt op het plan. Aan de orde komen de verschillende deelgebieden, de functies, bereikbaarheid en parkeren, verschillende duurzaamheidsaspecten en de noodzakelijke ruimtelijke ordening procedure.

Vervolg
Omdat het stedenbouwkundig plan op enkele punten niet binnen de uitwerkingsregels van het geldende bestemmingsplan past, wordt een volledig nieuw bestemmingsplan opgesteld. Na de inloopbijeenkomst zal een voorontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Verwachting is dat dat in april 2019 zal zijn. Streven is om eind 2019 een bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Daarna komen de architecten aan de beurt. Volgens huidige planning kan in 2021 gestart worden met de bouw.