Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss

Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss

We worden steeds bewuster dat we beter moeten omgaan met de aarde. Voor nu en de toekomst, voor onszelf en de generaties na ons. Maar hoe doen we dat? De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komen. Ook is landelijk afgesproken dat gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via onder meer nog te bouwen windmolens en zonneparken, de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES). Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren, hebben beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant de afgelopen periode gezamenlijk verkend wat de mogelijkheden zijn om in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense Polder (de Duurzame Polder) windmolens en zonnevelden te realiseren. Het Geffense en Lithse deel valt onder gemeente Oss. De Nulandse en Rosmalense polder valt onder gemeente ’s-Hertogenbosch.

Verkenning duurzame polder
De gemeenteraad nam het besluit tot de verkenning in de raadsvergadering van 9 oktober 2018. In het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Om die op te halen, is er in 2019 een open omgevingsparticipatieproces geweest, met bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers. Ook de gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Eindrapport & raadsvoorstel
De resultaten van de ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn opgeleverd in een eindrapport met bijlagen. Op basis van het eindrapport hebben de Osse en Bossche Colleges van B&W in mei 2020 een voorstel gedaan met beslispunten aan de gemeenteraden. In het kort komt het voorstel neer op:

  • De Duurzame Polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch is geschikt voor het opwekken van grootschalige energie;
  • Rekening houden met alle belangen in het gebied voor een bredere duurzame ontwikkeling van het poldergebied. De thema’s wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie worden onderdeel van de aanpak;
  • Belanghebbenden blijven informeren over en betrekken bij het vervolg.
    Zorgen dat de gemeenschap en de omgeving ook profijt hebben van de opbrengsten van de energieopwekking.
  • Het raadsvoorstel en het eindrapport met bijlagen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Besluitvorming gemeenteraden
Op 6 oktober 2020 stemde de Bossche gemeenteraad in met plannen voor het Bossche deel van de Duurzame Polder met de volgende aanvullingen:

  • Buiten de polder 100 hectare te vinden voor zonnepanelen en de opbrengst aan energie van die panelen af te trekken van de energie-opgave in de polder;
  • De effecten te onderzoeken voor eventuele woningbouw na 2030 in een deel van de polder tussen Groote Wielen en Grintweg;
  • De raad in het vervolg van het proces te betrekken.

Op 28 januari stemde de Osse gemeenteraad in met de plannen voor het Osse deel van de Duurzame Polder. Kijk voor meer informatie naar het nieuwsbericht over het Osse besluit.

Vervolg
Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden en duidelijkheid over de rol van de provincie buigen de gemeenten en provincie zich over het vervolg. Naar verwachting worden de eerste vervolgstappen medio 2021 gezet. Meer informatie?